ارور های سرور HP – پارت چهارم

در بخش چهام ارور های سرور HP، ادامه پیام های پارت سوم را بررسی خواهیم کرد. در این بخش پیام های کد سری 300 را مورد بررسی قرار میدهیم.

ارورهای سرور HP

پیام های خطای سری 300

پیام خطای 301 شماره 1
متن پیام: 301-Keyboard Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک خرابی در کیبورد رخ داده است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. سرور را خاموش کنید و کیبورد را دوباره وصل کنید.
 2. مطمئن شوید هیچ کلیدی فشرده یا گیر نکرده است.
 3. اگر خطا ادامه داشت، کیبورد را جایگزین کنید.
پیام خطای 301 شماره 2
متن پیام: 301-Keyboard Error or Test Fixture Installed
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک خرابی در کیبورد رخ داده است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. سرور را خاموش کنید و کیبورد را دوباره وصل کنید.
 2. مطمئن شوید هیچ کلیدی فشرده یا گیر نکرده است.
 3. اگر خطا ادامه داشت، کیبورد را جایگزین کنید.
پیام خطای 303
متن پیام: 303-Keyboard Controller Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک خطا در برد سیستم، کیبورد یا کنترلر موس رخ داه است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. مطمئن شوید موس و کیبورد متصل است.
 2. وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 304
متن پیام: 304-Keyboard or System Unit Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک خطا در کیبورد، کابل کیبورد، کنترلر موس یا برد سیستم رخ داده است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. Be sure the keyboard and mouse are connected.
 2. Run Insight Diagnostics and replace failed components as indicated.
احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 338
متن پیام: 338-HP RESTful API Error – Unable to communicate with iLO FW
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: iLO 4
عملکرد مورد نیاز:
 1. iLO 4 را ریست کنید.
 2. فریمور iLO 4 را به نسخه 2.30 یا بالاتر بروزرسانی کنید.

ادامه ارور های سرور HP را در مقالات بعدی قرار خواهیم داد.

ارورهای سرور HP – پارت سوم

در بخش سوم ارورهای سرور HP، ادامه پیام های پارت دو را بررسی خواهیم کرد. در این بخش پیام های کد سری 200 را مورد بررسی قرار میدهیم.

ارورهای سرور HP

پیام های خطای سری 200

متن پیام: 201-Memory Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی ماژول حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
متن پیام: 203-Memory Address Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
207 Error Message #1
متن پیام: 207 – Invalid Memory Configuration Detected DIMMs installed when nocorresponding processor is detected
تعداد بوق: هیچ
Description: یک پردازنده اضافی باید نصب شده باشد تا بتوان از رم ها استفاده کرد.
عملکرد مورد نیاز: یک پردازنده اضافی نصب کنید یا DIMM را بردارید.
207 Error Message #2
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs must be installed in pairs orsequentially
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: سیستم فقط با یک FBDIMM پیکربندی شده و از حالت single FBDIMM پشتیبانی نمیکند، یا چند FBDIMM نصب شده ولی در ترتیب درست قرار نگرفته اند.
عملکرد مورد نیاز: یکی از موارد زیر را انجام دهید:
 • اگر سیستم از حالت رم تک کانال پشتیبانی نمیکند، یک زوج FBDIMM معتبر نصب کنید.
 • تمام FBDIMM ها را بردارید و در ترتیب درست نصب کنید.
دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #3
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs Must be Installed SequentiallyAudible
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM نصب شده، بصورت متوالی مرتب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: دوباره DIMM ها را به ترتیب مناسب نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #4
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMM Size Parameters Not Supported.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه ماژول رم نصب شده پشتیبانی نمیشود. ممکن است بروزرسانی ROM نیاز باشد.
عملکرد مورد نیاز: یک ماژول رم با اندازه پشتیبانی شده نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #5
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Incomplete Bank Detected in Bank X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: یک یا چند DIMM در بانک پیدا نشد.
عملکرد مورد نیاز: بانک حافظه را کامل پر کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #6
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Insufficient Timings on DIMM
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول رم نصب شده، پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: Install a memory module of a supported type. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #7
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #8
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Bank X Not Utilized
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #9
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Board X, Bank X Not Utilized.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #10
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Bank x
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: نوع یکی از DIMM های بانک X پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: برای پر کردن بانک، DIMM های پشتیبانی شده را نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #11
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Single channel memory… …mode supports a single DIMM installed in DIMM socket Please remove all other DIMMs or install memory in valid pairs. System Halted.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM بصورت جفت نصب شده اند، ولی سرور در حالت single channel memory است.
عملکرد مورد نیاز: همه DIMM های دیگر را حذف کنید یا رم ها را بصورت جفت های معتبر نصب کنید و حالت رم را در BIOS تغییر دهید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #12
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Socket X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های Unregistered DIMM یا زمانبندی ناکافی DIMM.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های registered ECC DIMM نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message
متن پیام: 207-Memory Configuration Warning – DIMM In Socket x does not have Primary Width of 4 and only supports standard ECC Advanced ECC does not function when mixing DIMMs with Primary Widths of x4 and x8.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: عرض اولیه DIMM های نصب شده x8 میباشد.
عملکرد مورد نیاز: اگر پشتیبانی از Advanced ECC memory ضروری است، DIMM های با عرض اولیه x4 نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
209 Error Message #1
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – No Valid Banks for Online Spare
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: 2 بانک معتبر برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین در دسترس نیست.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #2
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – Spare Bank is Invalid
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: حافظه ماژول های DIMM نصب شده برای بانک یدکی آنلاین از یک بانک دیگر کمتر هستند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #3
متن پیام: 209-Hot-add Memory Configuration – Boards must be installed sequentially.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: بورد های رم بصورت متوالی نصب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد بوردهای رم را بصورت متوالی نصب کنید.
209 Error Message #4
متن پیام: 209-Mirror Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک پیکربندی mirror مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت mirror نصب کنید.
209 Error Message #5
متن پیام: 209-RAID Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک RAID مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت RAID نصب کنید.
210 Error Message #1
متن پیام: 210-Memory Board Power Fault on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
210 Error Message #2
متن پیام: 210-Memory Board Failure on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
212 Error Message
متن پیام: 212-Processor Failed, Processor X
تعداد بوق: 1 short
دلیل احتمالی: پردازنده در اسلات X با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
214 Error Message
متن پیام: 214-Processor PPM Failed, Module X
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: ماژول Processor Power Module (PPM) نشان داده شده با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
224 Error Message
متن پیام: 224-Power Fault Detected – Flexible LOM 1 (Lan On Motherboard) نکته: این پیام خطا فقط در سرور های ProLiant Gen 8 نشان داده میشود.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: روشن کردن Flexible LOM ناموفق بود.
عملکرد مورد نیاز: دوباره LOM را در اسلات قرار دهید. وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.

ادامه ارورهای سرور HP را در مقالات بعدی قرار خواهیم داد.

ارور های سرور HP – پارت دوم

در بخش دوم ارورهای سرور HP، ادامه پیام های پارت یک را بررسی خواهیم کرد. در این بخش پیام های کد سری 100 را مورد بررسی قرار میدهیم.

ارورهای سرور HP

پیام های خطای سری 100

پیام خطای 101 شماره 1
متن پیام: 101-I/O ROM Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: گزینه های ROM در یک دستگاه PCI، PCI-X یا PCI Express خراب است.
عملکرد مورد نیاز: اگه دستگاه قابل جداسازی است, دستگاه را جدا کرده و مطمئن شوید خطا ناپدید میشود. گزینه های ROM را برای دستگاه معیوب بروزرسانی کنید.
پیام خطای 101 شماره 2
متن پیام: 101-ROM Error
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: خطا در بررسی ROM سیستم.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
پیام خطای 101 شماره 3
متن پیام: 101-Option ROM Checksum Error……An add-in card in your system is not working correctly.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: یک برد توسعه در سیستم به درستی عمل نمیکند.
عملکرد مورد نیاز: اگر به تازگی سخت افزار جدید نصب کرده اید, آن را بردارید و بررسی کنید خطا ادامه دارد یا خیر. اگر این پیام پس از حذف سخت افزار جدید ناپدید شد، ممکن است مشکل از برد توسعه باشد. مستندات برد توسعه را مطالعه کرده و سعی کنید دوباره آن را نصب کنید.
پیام خطای 102 شماره 1
متن پیام: 102-System Board Failure
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی در کنترلر های DMA 8237، تایمر های 8254 و دستگاه های مشابه.
عملکرد مورد نیاز: برد سیستم را عوض کنید. ابزار نصب سرور را اجرا کنید. احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 102 شماره 2
متن پیام: 102-System Board Failure, CMOS Test Failed
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی در کنترلرهای DMA 8237، تایمر های 8254 و دستگاه های مشابه.
عملکرد مورد نیاز: برای تعویض برد سیستم با یک ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید. احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 102 شماره 3
متن پیام: 102-System Board Failure, DMA Test Failed
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کنترلرهای DMA 8237، تایمرهای 8254 و دستگاه های مشابه.
عملکرد مورد نیاز: برای تعویض برد سیستم با یک ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید. احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 102 شماره 4
متن پیام: 102-System Board Failure, Timer Test Failed
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی در کنترلرهای DMA 8237، تایمر های 8254 و دستگاه های مشابه.
عملکرد مورد نیاز: برای تعویض برد سیستم با یک ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید. احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 104
متن پیام: 104-ASR Timer Failure
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی برد سیستم.
عملکرد مورد نیاز: ابزار Insight Diagnostics را درصورت امکان اجرا کرده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض نمایید. احتیاط: فقط تکنسین های مجاز آموزش دیده توسط HP باید برد سیستم را جدا کنند. اگر فکر می کنید که برد سیستم نیاز به تعویض دارد، قبل از ادامه با پشتیبانی فنی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 162
متن پیام: 162-System Options Not Set
تعداد بوق: 2 طولانی
دلیل احتمالی: پیکربندی اشتباه است. پیکربندی سیستم بعد از بوت قبلی تغییر کرده است (برای مثال اضافه شدن هارددیسک) یا از دست دادن توان ساعت بیدرنگ رخ داده است. ساعت بیدرنگ درصورتی توانش را از دست میدهد که باتری روی برد به درستی عمل نکند.
عملکرد مورد نیاز: کلید F1 را برای ثبت پیکربندی جدید فشار دهید. ابزار server setup utility را برای تغییر پیکربندی اجرا کنید. اگر این پیام ادامه داشت، باید باتری روی برد را تعویض کنید.
پیام خطای 163
متن پیام: 163-Time & Date Not Set
تعداد بوق: 2 طولانی
دلیل احتمالی: زمان یا تاریخ نامعتبر در پیکربندی حافظه.
عملکرد مورد نیاز: ابزار server setup utility را اجرا کرده و ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.
پیام خطای 172
متن پیام: 172-1-Configuration Non-volatile Memory Invalid
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: پیکربندی غیر-فرار خراب است.
عملکرد مورد نیاز: ابزار server setup utility را اجرا کرده و پیکربندی را تصحیح کنید. اگر نمیتوانید به پیکربندی BIOS سیستم دسترسی داشته باشید، با تکنسین پشتیبانی HP تماس بگیرید. درصورت بروز این مشکل میتوانید با کارشناسان سرورسوییچ تماس بگیرید.
پیام خطای 180
متن پیام: 180-Log Reinitialized
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: The IML “Integrated Management Log” به علت خرابی لاگ، مجدداً مقداردهی شد.
عملکرد مورد نیاز: پیغام رویداد مدیریتی، اقدامی لازم نیست.

ادامه ارورهای سرور HP را در مقالات بعدی قرار خواهیم داد.

ارورهای سرور HP – پارت یک

در این مقاله ارورهای سرور HP را بررسی خواهیم کرد. تمام کد ارورها و پیام های سرور های Proliant در صفحه POST (Power On Self Test) در این مطلب توضیح داده شده است. برخی پیام ها صرفاً برای اطلاع رسانی بوده و نشان دهنده خطا نمیباشد.

تمام کدهای بیپ (صدای بوق) یا پیام های POST قبل از بارگذاری سیستم عامل نمایش داده میشوند.

سرور فقط پیام ها و کد های مربوط به تنظیمات BIOS و ویژگی های سخت افزاری نصب شده را ایجاد میکند.

برای خواندن ارورهای POST روی صفحه، باید video sub-system (اتصال مانیتور) درحال کار باشد. درصورتی که تصویر کار نکند میتوانید از صدای بوق ارور (beep code) برای عیب یابی خروجی تصویر در مرحله Power On Self Test سرور استفاده نمایید. هر یک از قطعات زیر درصورت خرابی میتواند باعث عدم نمایش تصویر سرور شود: 

پردازنده – رم – کنترلر تصویر – برد سیستم

اطلاعات پیغام های خطای سرور HP ProLiant در این مقاله، در لیست های به ترتیب الفبا و سپس کد ارور مرتب شده اند. برای پیدا کردن سریع تر پیغام مورد نظر، از گزینه جستجو در مروگر خود استفاده نمایید.

پیام های غیرعددی یا فقط بوق

پیام Advanced Memory Error شماره 1
متن پیام: Advanced Memory Protection mode: Advanced ECC
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: ویژگی Advanced ECC support فعال است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Advanced Memory Error شماره 2
متن پیام: Advanced Memory Protection mode: Advanced ECC with hot-add support
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: ویژگی Advanced ECC با پشتیبانی Hot-Add فعال است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Advanced Memory Error شماره 3
متن پیام: Advanced Memory Protection mode: Online spare with Advanced ECC …Xxxx MB System memory and xxxx MB memory reserved for Online Spare.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: این پیام نشان دهنده فعال بودن Online Spare Memory و میزان حافظه رزرو شده برای این قابلیت است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Advanced Memory Error شماره 4
متن پیام: Advanced Memory Protection mode: Multi-board mirrored memory with Advanced ECC …Xxxx MB System memory and xxxx MB memory reserved for Mirroring.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: این پیام نشان دهنده فعال بودن Mirrored Memory و میزان حافظه رزرو شده برای این قابلیت است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Advanced Memory Error شماره 5
متن پیام: Advanced Memory Protection mode: RAID memory with Advanced ECC …Xxxx MB System memory and xxxx MB memory reserved for RAID.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: این پیام نشان دهنده فعال بودن RAID Memory و میزان حافظه رزرو شده برای این قابلیت است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Unexpected Shutdown Error
متن پیام: An Unexpected Shutdown occurred prior to this power-up
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: سرور به دلیل یک رویداد غیر منتظره در بوت قبلی خاموش شده است.
عملکرد مورد نیاز: لاگ System Management Log یا سیستم عامل را برای جزئیات بررسی نمایید.
پیام Critical System Error
متن پیام: Critical Error Occurred Prior to this Power-Up
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک اتفاق فاجعه بار که باعث خطا در سرور شده، گزارش شده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد Insight Diagnostics شده و اجزا خراب را همانطور که نشان داده شده، جایگزین نمایید.
پیام Fan Solution Error شماره 1
متن پیام: Fan Solution Not Fully Redundant
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: حداقل تعداد فن مورد نیاز نصب شده ولی تعدادی فن اضافه نصب نشده یا خراب است.
عملکرد مورد نیاز: فن جدید اضافه کنید یا فن های خراب را جایگزین نمایید.
پیام Fan Solution Error شماره 2
متن پیام: Fan Solution Not Sufficient
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: حداقل تعداد فن مورد نیاز نصب نشده یا از کار افتاده اند.
عملکرد مورد نیاز: فن خنک کننده نصب کنید یا فن های خراب را جایگزین نمایید.
پیام Fatal DMA Error
متن پیام: Fatal DMA Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کنترلر DMA یک خطای بحرانی دارد که باعث ایجاد یک NMI شده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد Insight Diagnostics شده و اجزا خراب را همانطور که نشان داده شده، جایگزین نمایید.
پیام Fatal Express Port Error
متن پیام: Fatal Express Port Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: در یک پورت PCI Express خطای وخیم رخ داده که باعث ایجاد یک NMI شده است.
عملکرد مورد نیاز: ابزار Insight Diagnostics را اجرا کرده و بورد PCI Express دارای خطا را جایگزین کنید.
پیام Fatal Front Side Bus Error
متن پیام: Fatal Front Side Bus Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: باس جلویی پردازنده با خطا مواجه شده است.
عملکرد مورد نیاز: ابزار Insight Diagnostics را اجرا کرده و پردازنده مشکل دار را تعویض نمایید.
پیام Fatal Global Protocol Error
متن پیام: Fatal Global Protocol Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: سیستم با یک خطای حساس مواجه شده که باعث ایجاد یک NMI شده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد Insight Diagnostics شده و اجزا خراب را همانطور که نشان داده شده، جایگزین نمایید.
پیام Fatal Hub Link Error
متن پیام: Fatal Hub Link Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: در رابط hub link خطای وخیم رخ داده که باعث ایجاد یک NMI شده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد Insight Diagnostics شده و اجزا خراب را همانطور که نشان داده شده، جایگزین نمایید.
پیام Fatal ROM Error
متن پیام: FATAL ROM ERROR: The System ROM is not Properly Programmed.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: برنامه نویسی ROM به درستی انجام نشده.
عملکرد مورد نیاز: قسمت ROM فیزیکی را جایگزین کنید.
پیام Fibre Channel Mezzanine Error
متن پیام: Fibre Channel Mezzanine/Balcony Not Supported.
تعداد بوق: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: آداپتور Fibre Channel در سرور پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: یک آداپتور Fibre Channel پشتیبانی شده نصب کنید.
پیام High Temperature Error
متن پیام: High Temperature Condition detected by Processor X
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: دمای محیط بیشتر از حد توصیه شده است، فن ها کافی نیست یا خراب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: با نصب فن یا تعویض فن های خراب، دمای محیط را تنظیم کنید.
پیام Illegal Opcode Error
متن پیام: Illegal Opcode – System Halted
تعداد بوق: تعداد بوق: None
دلیل احتمالی: سرور به دلیل یک اتفاق غیرمنتظره وارد Illegal Operator Handler شده است. این خطا معمولاً مربوط به نرم افزار بوده و لزوماً مسئله سخت افزاری را نشان نمیدهد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید. مطمئن شوید همه نرم افزارها به درسی نصب شده اند.
پیام iLo Generated NMI Error
متن پیام: iLO Generated NMI
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کنترلر iLO یک NMI ایجاد کرده است.
عملکرد مورد نیاز: لاگ های iLO را برای جزئیات دقیق تر بررسی کنید.
پیام Internal CPU Check Error
متن پیام: Internal CPU Check – Processor
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک پردازنده با خطای داخلی مواجه شده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نمایش داده شده را تعویض کنید، مانند پردازنده ها و PPM ها.
پیام Invalid Memory Error
متن پیام: Invalid memory types were found on the same node. Please check DIMM compatibility. – Some DIMMs may not be used
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: در طی فرایند POST حافظه های نامعتبر یا مختلط تشخیص داده شد.
عملکرد مورد نیاز: فقط از جفت های DIMM پشتیبانی شده هنگام جمع کردن رم ها استفاده کنید. به پیش نیاز های حافظه در مستندات سرور مراجعه کنید.
پیام Invalid Password Error شماره 1
متن پیام: Invalid Password – System Halted!
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: رمز عبور نامعتبر در BIOS وارد شده است.
عملکرد مورد نیاز: برای دسترسی به سرور، رمز عبور معتبر را وارد کنید.
پیام Invalid Password Error شماره 2
متن پیام: Invalid Password – System Restricted!
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کلمه عبور وارد شده، مجوز دسترسی به سیستم را ندارد.
عملکرد مورد نیاز: یک کلمه عبور دارای دسترسی های مجاز وارد کنید.
پیام Memory and Processor Mismatch Error
متن پیام: Memory found on unpopulated Node. ? Processor is required to be installed for memory to be used.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: سیستم DIMM ها را شناسایی کرده ولی نمیتواند از آنها استفاده کند زیرا هیچ پردازنده ای در سوکت مربوطه نصب نشده است.
عملکرد مورد نیاز: برای استفاده از DIMM های نصب شده، یک پردازنده در سوکت مربوطه نصب کنید.
پیام Mixed Processor Speed Error
متن پیام: Mixed processor speeds detected. Please make sure that all processors are the same speed. ? System Halted!
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: پردازنده با سرعت های مختلف، پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: به مستندات سرور، برای پردازنده های پشتیبانی شده مراجعه کنید. مطمئن شوید تمام پردازنده های نصب شده دارای سرعت یکسان هستند.
پیام Keyboard Status Message
متن پیام: Network Server Mode Active and No Keyboard Attached
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کیبورد متصل نیست. خطایی رخ نداده اما یک پیام جهت نشان دادن وضعیت کیبورد، نمایش داده شده است.
عملکرد مورد نیاز: هیچ اقدامی لازم نیست.
پیام NMi Error شماره 1
متن پیام: NMI – Button Pressed!
تعداد بوق: تعداد بوق: None
دلیل احتمالی: کلید NMI فشار داده شده, درحال شروع تخلیه حافظه برای برای تجزیه و تحلیل خرابی.
عملکرد مورد نیاز: سرور را ریستارت کنید.
پیام NMI Error شماره 2
متن پیام: NMI – Undetermined Source
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک NMI رخ داده است.
عملکرد مورد نیاز: سرور را ریستارت کنید.
پیام Memory Interleaving Error Massage
متن پیام: Node Interleaving disabled – Invalid memory configuration
تعداد بوق: هیچ
Description: هر گره باید پیکربندی یکسانی برای فعالسازی interleaving داشته باشد.
عملکرد مورد نیاز: هر گره را با پیکربندی حافظه یکسان جمع آوری کرده و interleaving را در RBSU فعال کنید.
پیام Floppy Drive Error
متن پیام: No Floppy Drive Present
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: درایو دیسکت نصب نشده یا خراب است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. سرور را خاموش کنید.
 2. درایو دیسکت خراب را جایگزین کنید.
 3. اگر دیسکت متصل است، مطمئن شوید به درستی وصل شده.
پیام Keyboard Error
متن پیام: No Keyboard Present
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: کیبورد به سرور متصل نیست یا خراب است.
عملکرد مورد نیاز:
 1. سرور را خاموش کنید، کیبورد را مجدداً متصل کنید.
 2. مطمئن شوید هیچ کلیدی گیر نکرده است.
 3. درصورت تکرار خرابی، کیبورد را جایگزین کنید.
پیام Memory Parity Error
متن پیام: Parity Check 2 – System DIMM Memory
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک خطای غیرقابل اصلاح در یک DIMM حافظه رخ داده است.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شوید و DIMM های خراب را شناسایی کنید. سپس از LED های DIMM برای تشخیص و جایگزینی DIMM های خراب استفاده کنید.
پیام PCI Slot Parity Error
متن پیام: PCI Bus Parity Error, PCI Slot x
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک دستگاه PCI خطای توازن در گذرگاه PCI ایجاد کرده است.
عملکرد مورد نیاز: برای کارت های PCI پلاگین، کارت را بردارید. برای دستگاه های PCI تعبیه شده وارد Insight Diagnostics شوید و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض نمایید.
پیام PCI Slot Power Error
متن پیام: Power Fault Detected in Hot-Plug PCI Slot x
تعداد بوق: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: اسلات توسعه PCI-X Hot Plug به درستی تغذیه (برق رسانی) نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: سرور را ریستارت کنید.
پیام Power Supply Error
متن پیام: Power Supply Solution Not Fully Redundant
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: حداقل پاور مورد نیاز نصب شده است، ولی پاور اضافی نصب نشده یا خراب است
عملکرد مورد نیاز: یکی از موارد زیر را انجام دهید:
 • یک منبع تغذیه دیگر نصب کنید
 • منبع تغذیه معیوب را تعویض کنید تا افزونگی کامل شود.
پیام Processor Wattage Error
متن پیام: Processor X Unsupported Wattage
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: پردازنده توسط این سرور پشتیبانی نمیشود. ممکن است یک ارتقا ROM BIOS نیاز باشد.
عملکرد مورد نیاز: برای پردازنده های پشتیبانی شده، به مستندات سرور مراجعه کنید. اگر پردازنده پشتیبانی میشود، پردازنده را جدا کنید، سیستم را به آخرین ROM بروزرسانی کنید و سپس پردازنده را مجدداً نصب کنید.
پیام Redundant ROM Error شماره 1
متن پیام: Redundant ROM Detected – This system contains a valid backup system ROM
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: سیستم هم رام سیستم و هم رام اضافی را معتبر می شناسد. این یک خطا نیست.
عملکرد مورد نیاز: هیچ
پیام Redundant ROM Error شماره 2
متن پیام: REDUNDANT ROM ERROR: Backup ROM Invalid. – … …run ROMPAQ to correct error condition.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: حافظه ROM پشتیبان خراب است. حافظه ROM اصلی، معتبر است.
عملکرد مورد نیاز: ابزار ROMPaq Utility را جهت فلش سیستم اجرا کنید تا ROM اصلی و پشتیبان معتبر باشند.
پیام Redundant ROM Error شماره 3
متن پیام: REDUNDANT ROM ERROR: Bootblock Invalid. – … …contact HP Representative
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: بوت بلاک ROM خراب است.
عملکرد مورد نیاز: با ارائه دهنده خدمات مجاز تماس بگیرید.
پیام Redundant ROM Error شماره 4
متن پیام: REDUNDANT ROM ERROR: Primary ROM invalid. Booting Backup ROM. – … …run ROMPAQ to correct error condition
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: حافظه ROM اصلی سیستم خراب است. سیستم از روی ROM اضافی بوت میشود.
عملکرد مورد نیاز: ابزار ROMPaq Utility را اجرا کنید تا ROM سیستم به نسخه سالم بازگردانی شود.
پیام Temperature Violation Error
متن پیام: Temperature violation detected – system Shutting Down in x seconds
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: سیستم به دمای هشدار رسیده و در X ثانیه خاموش میشود.
عملکرد مورد نیاز: با نصب فن یا جایگزینی فن های معیوب، دمای محیط را تنظیم کنید.
پیام Memory Configuration Error
متن پیام: There must be a first DIMM in pair if second DIMM in pair is populated. Second DIMM in pair ignored.
تعداد بوق: هیچ
Description: اولین سوکت DIMM استفاده نشده است. سوکت دوم DIMM در جفت، شناسایی یا استفاده نشده است.
عملکرد مورد نیاز: سوکت DIMM را پر کنید.
پیام Processor Bus Speed Error
متن پیام: This system only supports 667 MHz Front Side Bus Speed Processors. One or more 800 MHz Front Side Bus Speed Processors have been initialized at 667 MHz. System Halted!
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: یک یا چند پردازنده گذرگاه جلویی با سرعت 800MHz، روی سرعت 667MHz تنظیم شده اند.
عملکرد مورد نیاز: پیکربندی پردازنده را اصلاح کنید.
پیام Memory Incompatibility Error
متن پیام: Unsupported DIMM(s) found in system. – DIMM(s) may not be used
تعداد بوق: هیچ
توضیحات: حافظه از نوع پشتیبانی نشده در سیستم پیدا شد.
عملکرد مورد نیاز: به مستندات حافظه مورد نیاز، مراجعه کرده و DIMM های پشتیبانی شده را جایگزین کنید.
پیام PCI Card Error
متن پیام: Unsupported PCI Card Detected – Remove PCI Card from Slot X
تعداد بوق: 2 short
دلیل احتمالی: کارت PCI نصب شده در اسلات مشخص شده، در سیستم پشتیبانی نمیشد.
عملکرد مورد نیاز: کارت را از اسلات گزارش شده، خارج کنید.
پیام Unsupported Processor Error
متن پیام: Unsupported Processor Detected – System will ONLY boot ROMPAQ Utility. System Halted.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: پردازنده و/یا stepping پردازنده توسط ROM سیستم پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: برای پردازنده های پشتیبانی شده، به مستندات سرور مراجعه کنید. درصورتی که نسخه ای از ROM وجود دارد که این پردازنده را پشتیبانی کند:
 1. سرور را خاموش کنید.
 2. یک دیسک ROMPAQ شامل آخرین نسخه ROM قرار دهید.
 3. سرور را روشن کنید تا به آخرین نسخه ROM بروزرسانی شود. حدود 15 دقیقه صبر کنید تا عملیات کامل شود. تکمیل موفقیت آمیز با یک سری بوق با افزایش گام نشان داده می شود.
پیام USB Tape Drive Error
متن پیام: USB Tape-based One button Disaster Recovery (OBDR) drive detected << Press F8 for configuration options >> Select a configuration option: 1. Enable OBDR 2. Exit
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: یک دستگاه نوار USB که از بازیابی فاجعه با یک دکمه (OBDR) پشتیبانی میکند، در سیستم نصب شده است.
عملکرد مورد نیاز: مراحل زیر را انجام دهید:
 1. کلید 1 یا 2 را فشار دهید
  • با فشردن 2 از پیکربندی OBDR خارج میشود.
  • فشردن 1 پیکربندی OBDR را شروع میکند.این پیام نمایش داده میشود: Attempting to enable OBDR for the attached USB tape drive…
 2. پیشرفت پیکربندی را مشاهده کنید. این خطا ممکن است نمایش داده شود:Error – USB tape drive not in Disaster Recovery mode.
 3. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. برق درایو USB را قطع کرده و ریبوت کنید.این پیام باید نمایش داده شود: OBDR is now enabled for the attached USB tape drive.
پیام PCI to PCMCIA Bus Error
متن پیام: WARNING: A Type 2 Header PCI Device Has Been Detected… The BIOS will not configure this card. It must be configured properly by the OS or driver
تعداد بوق: 2 کوتاه
دلیل احتمالی: فقط دستگاه های PCI هدر نوع 0 و 1 توسط ROM سیستم، پیکربندی شده اند. دستگاه تا زمانی که سیستم عامل یا درایور دستگاه، آن را پیکربندی نکنند کار نخواهد کرد. معمولاً این ارور زمانی نمایش داده میشود که کارت های PCI با یک بریج PCI به PCMCIA نصب شده باشند.
عملکرد مورد نیاز: به مستندات سیستم عامل یا اطلاعات درایور دستگاه که همراه دستگاه PCI نوع 2 ارسال میشوند مراجعه کنید.
پیام Processor Stepping Error
متن پیام: WARNING – Mixed Stepping Processors were detected. System cannot proceed
تعداد بوق: 1 طولانی، 1کوتاه
دلیل احتمالی: یک یا چند پردازنده گذرگاه جلویی با سرعت 800MHz، روی سرعت 667MHz تنظیم شده اند.
عملکرد مورد نیاز: پیکربندی پردازنده را اصلاح کنید.
پیام Processor Power Error
متن پیام: WARNING: ProLiant Demand Based Power Management cannot be supported with the following processor configuration. The system will run in Full Performance mode.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: سیستم برای حالت HP Static Low mode پیکربندی شده و پردازنده فعلی از این حالت پشتیبانی نمیکند.
عملکرد مورد نیاز: برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیم کننده برق سرور ProLiant، گزینه HP ROM-Based Setup Utility User Guide را در CD مستندات یا وبسایت HPE مشاهده کنید. برای مشاهده مستندات، درایورها، قطعات و راهکارها اینجا کلیک کنید

کلید نگهداری سیستم سرور HP System Maintenance Switch

کلید نگهداری سیستم سرور HP System Maintenance Switch یک سوییچ با 12 کلید 2 وضعیتی میباشد که روی مادربرد سرور های HP قرار دارد. تمام این کلیدها در حالت پیشفرض برروی وضعیت خاموش قرار دارند و با توجه به وضعیت مورد نیاز میتوانیم هرکدام را (در صورت لزوم) روشن کنیم.

HP System Maintenance

کاربرد کلید نگهداری سیستم سرور HP System Maintenance Switch

کاربرد هر کلید به شرح زیر است:

کلید عملکرد
1 خاموش = iLO security فعال میباشد. (نیاز به ورود پسورد)
روشن = iLO security غیر فعال میباشد.
(میتوانید بدون پسورد وارد iLO شوید)
2 خاموش = پیکربندی سیستم قابل تغییر میباشد.
روشن = پیکربندی سیستم قفل میشود.
3 رزرو
4 رزرو
5 خاموش = پسورد ورود بایوس فعال میباشد.
روشن = پسورد ورود بایوس غیر فعال میباشد.
6 خاموش = بدون تغییر.
روشن = بازگردانی بایوس به تنظیمات کارخانه.
7 خاموش = بوت بصورت UEFI.
روشن = بوت بصورت Legacy.
8 رزرو
9 رزرو
10 رزرو
11 رزرو
12 رزرو

کلیدهای رزرو درحالت عادی هیچ کاربردی ندارند و روشن یا خاموش بودن آنها هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند. با این حال بهتر است فقط درصورت نیاز، از کلید های سوییچ استفاده نمایید.

X
Add to cart